рамен

 • 61дустабан — (тур. duztaban) 1. рамен табан, рамно стапало 2. човек што има рамни стапала …

  Macedonian dictionary

 • 62еспланада — (фр. esplanade) 1. слободен рамен простор пред големи градби или утврдувања 2. вежбалиште, градско поле 3. вој. а) бришан простор пред утврдување б) покрив на одбранбен бедем …

  Macedonian dictionary

 • 63жирарди — (по австрискиот комичар А. Жирарди) машка сламена шапка со рамен раб и плитко дно …

  Macedonian dictionary

 • 64мастаба — (арап.) староегипетска гробница со облик на паралелограм со рамен покрив и коси страни биле градени во близината на пирамидите и во нив биле погребувани луѓе што биле на високи положби …

  Macedonian dictionary

 • 65моноплан — (грч. monos, лат. planum рамен) лат. авион што има само по едно крило од секоја страна на трупот …

  Macedonian dictionary

 • 66ортикон — (грч. orthos рамен, прав) катодна цевка во ТВ камера, усовршен тип на иконоскоп …

  Macedonian dictionary

 • 67паралелопипед — (грч. paralleles, epipedon рамен) геом. геометриско тело ограничено со шест паралелограми од кои спротивните се меѓусебно еднакви …

  Macedonian dictionary

 • 68планиграфија — (лат. pлanus рамен, грч. grapho пишува) снимање на површини на географска карта …

  Macedonian dictionary

 • 69планисфера — (лат. pianus рамен, грч. sphaira топка) в. планиглоб …

  Macedonian dictionary

 • 70ректасцензија — (лат. rectus прав, рамен, аѕcensio искачување) астр. аголна далечина меѓу небесниот меридијан што минува низ рамноденичната точка и оној што минува низ гледаното небесно тело, сметана во директна насока од 0 до 24 ч …

  Macedonian dictionary